Fundacja Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Igor Sulich, zwany dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym dnia 8.lipca 2013 roku przez Annę Marię Dziedzic, Notariusza w Zielonce, za numerem Repertorium 3194/2013 oraz Aktem notarialnym sporządzonym dnia 8 kwietnia 2014 roku przez Annę Marię Dziedzic, Notariusza w Zielonce , za numerem Repertorium 1669/2014
Fundacja działa na podstawie  przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Jedn., Tekst: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Fundacja ma osobowość prawną.
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Czarna, gmina Wołomin.
Głównym terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych  Fundacja może prowadzić działalność statutową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do innych organizacji o podobnym charakterze.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a całość dochodów z niej uzyskanych przeznacza na  realizację celów statutowych.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale, przyznając je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II
CELE FUNDACJI
§ 4

Cele Fundacji są następujące:
Popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz zrównoważonego rozwoju rynku i demokracji.
Upowszechnianie różnorodnych form aktywności społecznej, w szczególności na rzecz edukacji obywatelskiej, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej, rozwoju samorządności, demokracji, ochrony wolności i praw człowieka.
Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Wspieranie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Upowszechnianie edukacji, sportu, turystyki, wychowania i wszechstronnego organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Promocja rozwoju profesjonalnych metod specjalistycznego wsparcia zawodowego dla osób, w szczególności z zakresu zarządzania, kierowania, psychologii i psychoterapii mających pozytywny wpływ na rozwój osobowy jednostki.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
działania wspomagające rozwój osób, społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, przedsiębiorczość, pomoc społeczna),
działania na rzecz, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności
działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego
działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem z terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo,
działania badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych, turystyki
współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji i ochrony środowiska
organizowanie i sponsorowanie konkursów kampanii promocyjnych, akcji społecznych oraz innych projektów w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
rozwój profesjonalnych metod specjalistycznego wsparcia zawodowego, w szczególności z zakresu zarządzania, kierowania, psychologii i psychoterapii mających pozytywny wpływ na rozwój osobowy jednostki
inne zadania służące realizacji celów statutowych Fundacji

Rozdział III
      MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.100,00 zł (dwa tysiące sto złotych), z czego 1.000,00 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 7

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności  z:
darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
dotacji i subwencji od osób prawnych i osób fizycznych,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
dochodów z posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego,
dochodów z inwestycji w papiery wartościowe,
odsetek bankowych,
działalności gospodarczej.

§8

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
Fundacja może lokować swoje środki poprzez nabywanie obligacji, bonów skarbowych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przeznaczać uzyskane w ten sposób środki na działalność statutową Fundacji.
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

§9

Zabrania się udzielania pożyczek  lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy  pozostają w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

§ 10

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 11

Organem kierującym działalnością Fundacji oraz reprezentującym ją na zewnątrz jest Zarząd.

§ 12

Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż dwóch członków, powołanych na czas nieokreślony.
Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator i wskazuje Prezesa oraz do dwóch Wiceprezesów. Następnych członków na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu powołuje swoją jednogłośną uchwałą Zarząd.
W skład Zarządu Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Zarządzie Fundacji.
Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka.
Zarząd uchwałą wybiera ze swego grona kolejnego Prezesa oraz do dwóch Wiceprezesów.
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, reprezentuje go na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu.
Wiceprezes zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności.

§13

Zarząd w szczególności:
zaciąga zobowiązania w imieniu Fundacji,
kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Ją na zewnątrz,
uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
przyjmuje dotacje i subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
ustala regulamin Biura Fundacji,
powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska  kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość  środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.

§14

Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze Komisję Programową złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§15

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§16

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

§17

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy Członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub jednego Wiceprezesa

Rozdział V
ZMIANA STATUTU
§18

Zmiana statutu może nastąpić tylko za jednomyślną zgodą Fundatora, wyrażoną w formie uchwały lub w razie jego śmierci za jednomyślną, pisemną zgodą wszystkich członków Zarządu Fundacji.
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu, na wniosek Fundatora, podejmuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów, w formie uchwały
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu, na wniosek wszystkich członków Zarządu Fundacji, podejmuje Zarząd Fundacji jednogłośnie, w formie uchwały

Rozdział VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 19

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach..
Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej oraz o jej zakończeniu, podejmuje Zarząd Fundacji.
Na prowadzenie działalności gospodarczej zostaną przeznaczone środki pochodzące z majątku i dochodów Fundacji zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach (Jedn., Tekst: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203).

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§20

Dla efektywnego realizowania swych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
Decyzję o przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora jednomyślnie lub w razie jego śmierci za jednomyślną zgodą wszystkich członków Zarządu Fundacji.

§21

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały przy czym uchwała ta wymaga jednomyślnego zatwierdzenia przez Fundatora.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, lub innym placówkom wskazanym przez Zarząd.