Zapytanie ofertowe nr 1/2023/PORYBY/OZR

Radzymin, dnia 11 luty 2023r.

Zamawiający:
Fundacja Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju
NIP: 1251626996 KRS: 0000513500 REGON: 147342264
05-250 Radzymin ul. Strzelców Kaniowskich 10A

 1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Część 1

Dostawa kadłuba wykonanego zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i parametrami technicznymi jak poniżej:

 1. Minimalna Kategoria projektowa jednostki: D
 2. Aluminium, zalecany stop aluminium PA11 (AW-5754) wraz z zalecana grubość blachy minimum 3,0 milimetry. Dwa pływaki połączone elementami poprzecznymi zapewniającymi stabilność konstrukcji.
 3. długość: od 8 do 12 metrów
 4. szerokość od 2,70 do 3,50
 5. nośność jednostki pływającej nie mniej niż 2000 kilogramów
 6. Wbudowany w konstrukcję lub podwieszony pod nią zbiornik paliwa o pojemności nie mniej niż 100 litrów.
 7. pawęż wykonana z aluminium przystosowana do montażu silnika o mocy od 40 do 60 KM
 8. Dostarczenie przedmiotu Zamówienia do siedziby Zamawiającego
 9. Maksymalny termin realizacji do 60 dni od podpisania umowy.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy w stosunku do treści zapytania i przedstawionej oferty, w przypadku wykazania przez Dostawcę, że zaproponowane zmiany nie wpłyną negatywnie na osiągi i parametry techniczne przedmiotu zamówienia i zaakceptowaniu proponowanych zmian przez Zamawiającego.

Cześć 2

Wykonanie zabudowy jednostki pływającej, polegające na:

 1. Przygotowanie pokładu roboczego ze sklejki wodoodpornej grubości nie mniej niż 18 milimetrów, antypoślizgowej lub materiału o podobnych właściwościach na powierzchni jednostki pływającej o wymiarach długość od 8,00 do 12,00 m, szerokość  od 2,70. do 3,50 m
 2. Długość zabudowy minimum 4 metry. Wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki polistyrenowej.
 3. Zabudowa przestrzeni pasażerskiej od dziobu i obu burt, osłoną zabezpieczającą przed deszczem w formie stałej , z  drzwiami i oknami z pleksiglasowymi szybami  lub w formie transparentnych osłon materiałowych możliwych do podniesienia
 4. Sterówka i siedzisko dla sternika
 5. Tapicerowane siedziska na podstawach laminatowych dla minimum 12 pasażerów
 6. Rufa lewej lub prawej (zamiennie) burty wyposażona schowek techniczny z instalacją umożliwiającą montaż toalety z maceratorem i umywalki
 7. Rufa lewej lub prawej burty (zamiennie) pokój techniczny
 8. Wykonanie instalacji oświetlenia i sygnalizacji dźwiękowej małego statku zasilanej z akumulatorów wraz z instalacją elektryczną do silnika spalinowego
 9. Wyposażenie jednostki pływającej w niezbędne elementy, o których mowa w aktach prawnych dot. małych statków (w tym min. gaśnica proszkowa z uchwytem/wieszakiem-1 szt., kapoki-14szt. , wiosło-1 szt., bosak-1 szt., koło ratunkowe-1 szt. , kotwica -1szt., odbijacze-6 szt., echosonda – 1 szt., , cumy długość 5m- 2szt., flagsztok-1szt., bandera-1szt., knagi cumownicze-4 szt.)
 10. Wykonanie minimum 2 furt wejściowych ze stali nierdzewnej lub materiału o podobnych właściwościach oraz balustrady ochronnej (relingu)
 11. Wykonawca na swój koszt odbierze kadłub z siedziby Zamawiającego, do miejsca realizacji usługi zabudowy, następnie po wykonaniu zamówienia i po protokolarnym odbiorze wykonanych robót dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego
 12. Wysokość nad Konstrukcyjną Linią Wody (KLW) nie mniej niż  2,70 m
 13. Możliwa ilość Pasażerów nie mniej niż 12 os.
 14. Liczba miejsc siedzących minimum. 12
 15. Minimalna Kategoria projektowa jednostki: D
 16. Wykonawca na swój koszt odbierze kadłub z siedziby Zamawiającego, do miejsca realizacji usługi zabudowy, następnie po wykonaniu zamówienia i po protokolarnym odbiorze wykonanych robót dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego
 17. Maksymalny termin realizacji do 60 dni od podpisania umowy.
 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy w stosunku do treści zapytania i przedstawionej oferty, w przypadku wykazania przez Dostawcę, że zaproponowane zmiany nie wpłyną negatywnie na osiągi i parametry techniczne przedmiotu zamówienia i zaakceptowaniu proponowanych zmian przez Zamawiającego.

Cześć 3

Dostawa i montaż silnika zaburtowego uciągowego o mocy od 40 KM do 60 KM, ze sterociągami o długości do 12 metrów lub zestawem do sterowania hydraulicznego.

 1. Wykonawca na swój koszt odbierze zabudowaną jednostkę pływającą z siedziby Zamawiającego, do miejsca realizacji usługi, następnie po wykonaniu zamówienia i po protokolarnym odbiorze wykonanych robót dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.
 2. Zamawiający dopuszcza montaż silnika i sterociągów w siedzibie Zamawiającego.
 • Silnik zaburtowy uciągowy o mocy 40 KM do 60 KM, ze sterociągami o długości do 12 metrów lub zestawem do sterowania hydraulicznego.
 • Trym mechaniczny bądź hydrauliczny,
 • manetka-dźwignia gazu
 • usługa montażu napędu jednostki i podzespołów na jednostce pływającej Zamawiającego
 •  Maksymalny termin realizacji do 15 dni od podpisania umowy.

Dodatkowe informacje dla wszystkich części postępowania

 1. Zamawiany sprzęt musi być fabrycznie nowy
 2. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesięcy na wykonane usługi i roboty będące przedmiotem zapytania, a okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru.
 3. Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne wyniesie nie dłużej niż 3 dni.
 4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z trzech części postępowania
 5. Termin związania ofertą 30 dni.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz dodatkowych wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, których wcześniej nie można było przewidzieć, konieczność ich pojawiła się w trakcie realizacji robót, a ich realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.
 • Kryteria oceny ofert.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach

 1. Cena brutto 70%  – 70 punktów
  1. Deklarowany czas wykonania usługi liczony jako ilość dni od podpisania umowy 30% – 30 punktów

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez WYKONAWCÓW w zakresie kryteriów. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryteriach, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym WYKONAWCOM, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów

Ocena kryterium I Cena (brutto):

Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma 70 pkt., pozostałe będą punktowane według poniższego wzoru, z dokładnością do 1/100 punktu:

         Cn

C =———— x 70 (waga kryterium)

         Cob

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w tym kryterium cena

Cn – najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert

Cob – cena ofertowa badanej oferty

70 – waga kryterium

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium cena

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium -70

Ocena kryterium  II. najkrótszy deklarowany czas wykonania dostawy, usługi

Oferta proponująca najkrótszy czas realizacji danej części zamówienia otrzyma 30 pkt., pozostałe będą punktowane według poniższego wzoru, z dokładnością do 1/100 punktu

                     najkrótszy czas wykonania dostawy, usługi

  T  = ————————————————————————- x 30 (waga kryterium)

                   czas wykonania dostawy, usługi oferty badanej

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium najkrótszy deklarowany czas wykonania usługi

Maksymalna ilość punktów do zdobycia 30

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w obu kryteriach  100

Całkowita liczba punktów

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:

                                               Lp= C+ T

Gdzie:

Lp – liczba punktów

C – punkty przyznane w kryterium cena

T –  punkty przyznane w kryterium czas wykonania dostawy, usługi

 • Termin i sposób składania ofert w odpowiedzi na zapytanie

Oferta na wypełnionym formularzu, stanowiącym załącznik 1, 2 lub 3 do niniejszego zapytania, powinna wpłynąć do Zamawiającego najpóźniej w dniu:

20.02.2023, do godz. 9:00 listem poleconym, pocztą kurierska, złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej: ozr@powiatwolominski.pl. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.02.2023, do godz. 9:30

 • Informacje o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo

Wykluczeniu będzie podlegać oferta z zaistnieniem podejrzenia powiązania kapitałowego lub osobowego między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a w szczególności:

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 5. pozostawanie z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (np. pokrewieństwo lub powinowactwo w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

 • Informacja o ofertach podlegających odrzuceniu:

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

 1. treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 2. oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunkówa. udziału w postępowaniu ofertowym
 3. oferta została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem
 4. oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym
 • Dodatkowe warunki udziału w postępowaniu
 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie dodatkowo powinni spełniać niżej wymienione warunki w postępowaniu:
  1. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie
  1. Dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia
 2. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz dostarczą, wraz z ofertą podpisane oświadczenie o treści:

„Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).”

 • Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający przewiduje, że umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana nie później niż do dnia 1 marca 2023 roku

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Dariusz Kalinowski wiceprezes Fundacji,

telefon 606-608-562,

ozr@powiatwolominski.pl

Załączniki do pobrania: