dlonie_1Fundacja Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju została powołana do życia w 2013. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Czarna w gminie Wołomin (20 km od Warszawy). Członkami fundacji są m.in. przedsiębiorcy, pracownicy reprezentujący różne branże przedsiębiorstw, instytucje publiczne i państwowe, osoby na co dzień związane ze środowiskiem akademickimi, mediami i studenci, pasjonaci ochrony środowiska i sztuki, słowem wszyscy ci, którym rozwój lokalnych społeczności jest bardzo bliski, bez względu na formę i sposób oferowanego wsparcia.

Jesteśmy grupą  ludzi, którym zależy na zharmonizowanym rozwoju lokalnym i regionalnym. Wierzymy, że dzięki efektywnej współpracy, wymianie wiedzy oraz wsparciu rozwoju osobistego lokalne społeczności mogą osiągnąć znacznie więcej niż dotychczas. Kultura, nauka, sztuka, gospodarka, infrastruktura – wszystkie te elementy w XXI wieku przenikają się wzajemnie, tworząc zaawansowaną sieć wspólnych powiązań.

 

Do głównych celów Fundacji należy:

  • Popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz zrównoważonego rozwoju rynku i demokracji
  • Upowszechnianie różnorodnych form aktywności społecznej, w szczególności na rzecz edukacji obywatelskiej, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej, rozwoju samorządności, demokracji, ochrony wolności i praw człowieka
  • Upowszechnianie edukacji, sportu, turystyki, wychowania i wszechstronnego organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Wskazywanie optymalnych i obiektywnych rozwiązań lokalnych problemów społecznych poprzez udział w debacie publicznej, dialogu z mieszkańcami i decydentami

Cele te realizowane są m.in. przez: wszelkie działania wspomagające rozwój osób i społeczności lokalnych w wielu dziedzinach życia społecznego, działania służące upowszechnianiu zasad demokratycznego państwa prawa oraz wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem, działania badawcze oraz informacyjne służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych i politycznych.

Od rozwoju jednostki po budowanie trwałych i dobrych relacji w społecznościach – stawiamy sobie szeroki zakres wyzwań, bo wiemy, że otaczająca nas rzeczywistość jest niezwykle skomplikowana. Wymaga dogłębnej analizy na wielu płaszczyznach badań: społecznych, ekonomicznych, psychologicznych a nawet informatycznych. Wiemy jak to robić i chcemy dzielić się tą wiedzą z innymi.

Przy realizacji swoich celów Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem gospodarczym, władzami rządowymi, a w szczególności z osobami prywatnymi, które chcą dobrowolnie angażować się w organizowane działania.

Jeżeli chcesz nam pomóc, zapraszamy do kontaktu.