Projekt „Obserwator 2 w działaniach służących kanalizacji ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo” realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

<<więcej informacji o projekcie>>

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat zgodnie z § 25 ust 1 pkt 3 lit. d tiret 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Realizacja operacji ma, zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia zapewnioną gospodarczą trwałość, założono przynajmniej 5-letni okres eksploatacji użytkowania urządzeń i wyposażenia technicznego zakupionego w ramach operacji.

Realizacja w/w opisanych działań tejże operacji przyczyni się do uzyskania zakładanych wskaźników rezultatu przypisanych do celu ogólnego LSR „1.0 Rozwój gospodarczy obszaru LGD Zalew Zegrzyński”, cel szczegółowy LSR „Cel szczegółowy I.4 Rozwój lokalnych produktów obszaru, w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja”, przedsięwzięcie 1.4.2 „Infrastruktura dla turystyki”:

Inwestycja nie ma charakteru komercyjnego, jednostka pływająca będzie udostępniana zainteresowanym podmiotom, w tym osobom prywatnym na przedsięwzięcia służące realizacji celów projektu.

Udostępnianie podmiotom spełniającym powyższe kryteria będzie się odbywać na podstawie użyczenia i pokrycia kosztów bieżących eksploatacji a w szczególności kosztów związanych z zatrudnieniem na umowę zlecenie stermotorzysty kierującego jednostką pływającą.

Kontakt

Fundacja Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju

NIP: 1251626996,
KRS: 0000513500,
REGON: 147342264

Adres do korespondencji:

ul. Kobyłkowska 32/7
05-200 Wołomin
tel.+48 665-322-398
ozr@powiatwolominski.pl
Numer konta bankowego : 03 2030 0045 1110 0000 0387 5880