Zapytanie ofertowe nr 1/2021/PORYBY/OZR

Czarna, dnia 18 luty 2021r.

Zamawiający:
Fundacja Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju
NIP: 1251626996 KRS: 0000513500 REGON: 147342264
05-200 Wołomin Czarna, Witosa 63
ozr@powiatwolominski.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Część 1

Dostawa kadłuba wykonanego zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i parametrami technicznymi jak poniżej:

 1. Wykonanego z przynajmniej dwóch aluminiowych pływaków o grubości blachy nie mniej niż 3,0 mm, połączonych elementami poprzecznymi zapewniającymi stabilność konstrukcji
 2. Wymiary:
  1. długość od 7,50 do 8,00 m
  1. szerokość  od 2,70. do 3,00 m
 3. nośność jednostki pływającej nie mniej niż 2000 kilogramów
 4. Wbudowany w konstrukcji zbiornik paliwa o pojemności nie mniej niż 100 litrów.
 5. pawęż wykonana z aluminium przystosowana do montażu silnika o mocy od 24 do 50 KM
 6. Dostarczenie przedmiotu Zamówienia do siedziby Zamawiającego
 7. Maksymalny termin realizacji do 21 dni od podpisania umowy

Cześć 2

Wykonanie zabudowy jednostki pływającej, polegającej na:

 1. Przygotowaniu pokładu roboczego ze sklejki wodoodpornej grubości nie mniej niż 21 mm, antypoślizgowej lub materiału o podobnych właściwościach na powierzchni jednostki pływającej o wymiarach długość od 7,50 do 8,00 m, szerokość  od 2,70. do 3,00 m
 2. dostawie i montażu trapu rozkładanego
 3. częściowym zadaszeniu, na nie mniej niż 10 metrach kwadratowych powierzchni pokładu górnego jednostki pływającej, wykonanego z poliwęglanu komorowego.
 4. wykonaniu wszelkich niezbędnych instalacji oświetlenia i sygnalizacji dźwiękowej małego statku i wyposażenie jednostki pływającej w niezbędne elementy, o których mowa w aktach prawnych dot. małych statków (w tym min. gaśnica proszkowa z uchwytem/wieszakiem-2 szt., kapoki-14szt. , wiosło-1 szt., bosak-1 szt., koła ratunkowe-2 szt. , kotwica -1szt., odbijacze-6 szt., echosonda – 1 szt., akumulator wraz z instalacją do silnika-1szt, cumy długość 5m- 2szt., flagsztok-1szt., bandera-1szt., knagi cumownicze-2 szt., polery-2 szt. ) oraz skrzynia lub skrzynie na kapoki
 5. dostawie i montażu sterówki i siedziska dla sternika oraz siedziska dla członka załogi
 6. dostawie i montażu miejsc siedzących dla 12 pasażerów
 7. dostawie i montażu stojaków dla 8 rowerów
 8. Wykonanie balustrady ochronnej (relingu) krawędzi pokładu o długości nie mniej niż 20,4 metra i nie więcej niż 22,0 metra, wraz z wykonaniem 4 furt wejściowych ze stali nierdzewnej lub materiału o podobnych właściwościach
 9. Wykonawca na swój koszt odbierze kadłub z siedziby Zamawiającego, do miejsca realizacji usługi zabudowy, następnie po wykonaniu zamówienia i po protokolarnym odbiorze wykonanych robót dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego
 10. Maksymalny termin realizacji do 30 dni od podpisania umowy.

Cześć 3

  Dostawa silnika uciągowego o mocy od 24 do 50 kM, wraz ze sterociągami, trymem mechanicznym bądź hydraulicznym, manetką-dźwignią gazu oraz usługą montażu części na jednostce pływającej.

 1. Wykonawca na swój koszt odbierze zabudowaną jednostkę pływającą z siedziby Zamawiającego, do miejsca realizacji usługi zabudowy, następnie po wykonaniu zamówienia i po protokolarnym odbiorze wykonanych robót dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.
 2. Zamawiający dopuszcza montaż silnika i sterociągów w siedzibie Zamawiającego.
 3. Maksymalny termin realizacji do 60 dni od podpisania umowy.

Dodatkowe informacje dla wszystkich części postępowania

 1. Zamawiany sprzęt musi być fabrycznie nowy
 2. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesięcy na wykonane usługi i roboty będące przedmiotem zapytania, a okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru.
 3. Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne wyniesie nie dłużej niż 3 dni.
 4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z trzech części postępowania
 5. Termin związania ofertą 30 dni.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz dodatkowych wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, których wcześniej nie można było przewidzieć, konieczność ich pojawiła się w trakcie realizacji robót, a ich realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.
 • Kryteria oceny ofert.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach

 1. Cena brutto 70%  – 70 punktów
  1. Deklarowany czas wykonania usługi liczony jako ilość dni od podpisania umowy 30% – 30 punktów

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez WYKONAWCÓW w zakresie kryteriów. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryteriach, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym WYKONAWCOM, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów

Ocena kryterium I Cena (brutto):

Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma 70 pkt., pozostałe będą punktowane według poniższego wzoru, z dokładnością do 1/100 punktu:

         Cn

C =———— x 70 (waga kryterium)

         Cob

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w tym kryterium cena

Cn – najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert

Cob – cena ofertowa badanej oferty

70 – waga kryterium

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium cena

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium -70

Ocena kryterium  II. najkrótszy deklarowany czas wykonania dostawy, usługi

Oferta proponująca najkrótszy czas realizacji danej części zamówienia otrzyma 30 pkt., pozostałe będą punktowane według poniższego wzoru, z dokładnością do 1/100 punktu

                     najkrótszy czas wykonania dostawy, usługi

  T  = ————————————————————————- x 30 (waga kryterium)

                   czas wykonania dostawy, usługi oferty badanej

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium najkrótszy deklarowany czas wykonania usługi

Maksymalna ilość punktów do zdobycia 30

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w obu kryteriach  100

Całkowita liczba punktów

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:

                                               Lp= C+ T

Gdzie:

Lp – liczba punktów

C – punkty przyznane w kryterium cena

T –  punkty przyznane w kryterium czas wykonania dostawy, usługi

 • Termin i sposób składania ofert w odpowiedzi na zapytanie

Oferta na wypełnionym formularzu, stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania, powinna wpłynąć do Zamawiającego najpóźniej w dniu:

26.02.2021, do godz. 15:00 listem poleconym, pocztą kurierska, złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej: ozr@powiatwolominski.pl, decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego

 • Informacje o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo

Wykluczeniu będzie podlegać oferta z zaistnieniem podejrzenia powiązania kapitałowego lub osobowego między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a w szczególności:

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 5. pozostawanie z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (np. pokrewieństwo lub powinowactwo w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

 • Informacja o ofertach podlegających odrzuceniu:

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

 1. treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 2. oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunkówa. udziału w postępowaniu ofertowym
 3. oferta została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem
 4. oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym
 • Dodatkowe warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie dodatkowo powinni spełniać niżej wymienione warunki w postępowaniu:

 1. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie
 2. Dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia
 • Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający przewiduje, że umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana nie później niż do dnia 12 marca 2021 roku

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Dariusz Kalinowski wiceprezes Fundacji, telefon 606-608-562, ozr@powiatwolominski.pl

Dariusz Kalinowski, wiceprezes Fundacji

Załączniki do pobrania