O projekcie

8 lutego 2023 Fundacja Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju podpisała umowę nr. 00045-6523.2-SW0710060/22/23 na zadanie pod tytułem:

„Obserwator 2 w działaniach służących kanalizacji ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo”

Celem operacji jest rozwój infrastruktury turystycznej do realizacji działań służących zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów na obszary cenne przyrodniczo, w okresie trwałości operacji.

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat zgodnie z § 25 ust 1 pkt 3 lit. d tiret 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Realizacja operacji ma, zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia zapewnioną gospodarczą trwałość, założono przynajmniej 5-letni okres eksploatacji użytkowania urządzeń i wyposażenia technicznego zakupionego w ramach operacji.

Realizacja w/w opisanych działań tejże operacji przyczyni się do uzyskania zakładanych wskaźników rezultatu przypisanych do celu ogólnego LSR „1.0 Rozwój gospodarczy obszaru LGD Zalew Zegrzyński”, cel szczegółowy LSR „Cel szczegółowy I.4 Rozwój lokalnych produktów obszaru, w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja”, przedsięwzięcie 1.4.2 „Infrastruktura dla turystyki”:

Inwestycja nie ma charakteru komercyjnego, jednostka pływająca będzie udostępniana zainteresowanym podmiotom, w tym osobom prywatnym na przedsięwzięcia służące realizacji celów projektu.

Udostępnianie podmiotom spełniającym powyższe kryteria będzie się odbywać na podstawie użyczenia i pokrycia kosztów bieżących eksploatacji a w szczególności kosztów związanych z zatrudnieniem na umowę zlecenie stermotorzysty kierującego jednostką pływającą.

www.facebook.com/FundacjaObserwatorium

.